Thống kê theo tỉnh
Xem thống kê
Nhập số lần quay của tỉnh nhỏ nhất 1 lần và lớn nhất 50 lần. Có thể tra cứu theo lô hoặc giải đặc biệt.
Thống kê tần suất trong 2 lần quay Xổ số Truyền Thống
02 1 lần (2.5%)
07 1 lần (2.5%)
08 1 lần (2.5%)
09 1 lần (2.5%)
10 1 lần (2.5%)
35 1 lần (2.5%)
51 1 lần (2.5%)
55 1 lần (2.5%)
59 1 lần (2.5%)
60 1 lần (2.5%)
61 1 lần (2.5%)
70 1 lần (2.5%)
71 2 lần (5%)
84 1 lần (2.5%)
88 5 lần (12.5%)
89 2 lần (5%)
98 1 lần (2.5%)
20 1 lần (2.5%)
21 1 lần (2.5%)
23 1 lần (2.5%)
28 1 lần (2.5%)
31 2 lần (5%)
36 1 lần (2.5%)
48 1 lần (2.5%)
57 1 lần (2.5%)
58 1 lần (2.5%)
67 1 lần (2.5%)
73 1 lần (2.5%)
77 1 lần (2.5%)
80 1 lần (2.5%)
86 1 lần (2.5%)
87 1 lần (2.5%)
90 1 lần (2.5%)
Thống kê - xổ số Truyền Thống
Back to top